Klachtenregeling | Praktijk van Londen

Mw. Dr. L. van Londen
Psychiater


Vertrouwelijkheid en Klachtenregeling

Vertrouwelijkheid

Alles wat u met mij bespreekt valt onder het medisch beroepsgeheim. Zonder uw toestemming worden daarover geen mededelingen gedaan aan derden. Wanneer bijvoorbeeld een arbodienst of een medisch adviseur verzoekt om informatie wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Pas na uw toestemming en nadat de beantwoording aan u is voorgelegd, wordt deze verstuurd.

Na de intake en het onderzoek vindt automatisch schriftelijke terugkoppeling plaats naar de verwijzer, meestal de huisarts. Indien u daar bezwaar tegen heeft dient u dit kenbaar te maken.

Klachtenregeling

Indien u klachten heeft kunt u die het beste eerst met mij bespreken. Wanneer de klachten naar uw mening niet naar tevredenheid worden besproken kan u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Hiervoor doe ik een beroep op de regeling van mijn beroepsvereniging, de NVvP. In het klachtenreglement leest u precies wat u kan verwachten van de klachtenfunctionaris en de bemiddeling bij klachten. Zie hiervoor ook het NVvP-reglement voor de behandeling van klachten van patiënten van zelfstandig gevestigd psychiaters. (klik hier om het reglement in te zien) Dit reglement ligt ook op de praktijk ter inzage.

U kan de klachtenfunctionaris bereiken door het sturen van een e-mail naar klachtenfunctionaris@nvvp.net. Vermeldt u in de mail in ieder geval ook uw telefoonnummer, zodat de klachtenfunctionaris contact met u op kan nemen voor een gesprek. Wordt uw klacht, ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet of onvoldoende opgelost, dan kan u de klacht tevens voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak doet. Hiervoor ben ik aangesloten bij de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag. De geschillencommissie schriftelijk of digitaal te benaderen, via onderstaand adres: Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken Postbus 90600 2509 LP Den Haag www.degeschillencommissie.nl (via de Geschillencommissie Zorg wordt u naar de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken geleid).